nederlands
Home Privacy
 

Privacy

 

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Om deze reden willen wij u graag informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid goed door te nemen zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Door het versturen van uw persoonsgegevens naar ons gaan wij ervan uit dat u, waar nodig en van toepassing, toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van de gegevens waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen.

Wat valt er onder dit privacybeleid?

Het is van toepassing op het merendeel van de   Design BV websites. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarbij er behoefte is aan een enigszins ander privacybeleid. Wanneer een website van Kamps Design BV een ander privacybeleid hanteert, zal duidelijk gemaakt worden dat dit privacybeleid verschilt van dit algemene privacybeleid van Kamps Design BV. Als u Kamps Design BV-websites bezoekt, raden wij u aan het privacybeleid van die website te controleren en niet zonder meer aan te nemen dat dit privacybeleid op alle Kamps Design BV-websites van toepassing is.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die op deze site wordt verzameld?

Kamps Design BV , een in Nederland onder nummer 28116102 geregistreerde vennootschap met statutaire zetel in 2771DT Boskoop, Nederland, Zuidkade 141 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Speciale kennisgeving voor kinderen jonger dan 13 jaar

Onze website richt zich niet tot kinderen die jonger zijn dan 13 jaar en wij zullen niet opzettelijk persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, leveren of in welke ander vorm dan ook verwerken van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Wij verzoeken u daarom, indien u jonger bent dan 13 jaar, om ons niet uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam of (e-mail) adres) te sturen.

Indien u jonger bent dan 13 jaar en desondanks een vraag wilt stellen of deze website wilt gebruiken op een manier waardoor u genoodzaakt bent uw persoonsgegevens te versturen, vraag dan aan uw ouder of voogd om dit namens u te doen.

Doel van het verzamelen van uw gegevens

Een van de doelstellingen van onze website is u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens (waaronder naam, (e-mail)adres en telefoonnummer) om u beter van dienst te kunnen zijn of te informeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

  • door u gestelde vragen of ingediende verzoeken in behandeling te kunnen nemen
  • door u ingediende orders of aanvragen te verwerken
  • uw verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst die u met ons heeft te beheren of anderszins uit te voeren
  • problemen met aan u geleverde goederen of diensten voor te zijn, of deze op te lossen
  • producten of diensten te creëren die aan uw behoeften kunnen voldoen.

Om onze dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken. Omdat wij uw privacy respecteren, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken indien u daarvan op de hoogte bent, en indien nodig vragen wij om uw toestemming voordat uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden gebruikt.

Bovendien kunt u op de hieronder aangegeven manier contact met ons opnemen indien u op enig moment niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor een of meerdere van bovengenoemde doeleinden. Wij zullen dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk stoppen met het gebruik van uw informatie voor deze doeleinden is.

Daarnaast zullen de verzamelde persoonsgegevens in het kader van de diensten die u via onze website worden aangeboden (incidenteel) aan hiertoe geselecteerde derden worden overgedragen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevindt, of indien een van onze service providers zich in een land buiten de EER bevindt.

Daarnaast zullen de verzamelde persoonsgegevens in het kader van de diensten die u via onze website worden aangeboden (incidenteel) aan hiertoe geselecteerde derden worden overgedragen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevindt, of indien een van onze service providers zich in een land buiten de EER bevindt.

Deze derden gebruiken uw persoonsgegevens voor geen ander doel dan door ons met hen overeengekomen is. Kamps Design BV verzoekt deze derden om voldoende beschermingsmaatregelen te implementeren teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.


Wij respecteren uw persoonsgegevens en zullen derhalve stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven indien wij uw gegevens op deze manier buiten de EER brengen. Daarnaast kan, indien u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EER bevindt, uw informatie buiten de EER worden overgedragen teneinde u deze diensten te kunnen leveren.

Behoudens als vermeld in dit privacy beleid, maken wij zonder uw toestemming geen informatie openbaar die tot uw persoon te herleiden is, tenzij wij wettelijk bevoegd of verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld indien wij hiertoe verplicht zijn wegens een juridische procedure of met het oog op de preventie van fraude of een ander delict), of indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid of die van onze gebruikers, klanten en andere personen te beschermen en/of te verdedigen.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw informatie voor geen van de hier genoemde doelen gebruiken indien u dit heeft aangegeven bij het versturen van de informatie of op een later moment.

Verzamelen van niet-persoonlijke informatie

Wij mogen niet-persoonlijke informatie, zoals het soort internet browsers dat u gebruikt of de website van waaruit u naar onze website bent gelinkt, automatisch verzamelen. Wij mogen ook gegevens die u naar de site heeft gestuurd (bijvoorbeeld uw leeftijd en woonplaats) samenvoegen.

Uw identiteit kan uit deze informatie niet worden opgemaakt en deze wordt uitsluitend gebruikt om ons te helpen u een goede dienstverlening op deze website te bieden. Van tijd tot tijd mogen wij deze niet-persoonlijke en samengevoegde informatie aan derden leveren voor gebruik in verband met deze website.

Interactie tussen u en ons

Wij zijn geïnteresseerd in uw ideeën en stellen prijs op feedback van onze klanten en bezoekers. Om deze reden hebben wij notice boards, nieuwsgroepen, feedback-, e-mail-, en forumfaciliteiten en/of chat rooms ingesteld. Indien deze website op enig moment chat rooms, notice board-faciliteiten, nieuwsgroepen etc. aanbiedt, dan kunnen wij de persoonsgegevens die u bekendmaakt, verzamelen.

Deze informatie wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacy beleid. Wij kunnen echter het gebruik door anderen van persoonsgegevens die u via deze website aan hen beschikbaar stelt, niet controleren en wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met de informatie die u aldus verstrekt.

Bijhouden van uw gegevens

Wij streven ernaar om de informatie die we over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden. Indien u de gegevens die u aan ons heeft verstuurd opnieuw wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, neem dan op de hieronder aangegeven wijze contact met ons op.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Omdat wij waarde hechten aan uw persoonsgegevens, zorgen wij voor voldoende beveiliging van uw gegevens. Hiertoe hebben wij technologische oplossingen geïmplementeerd en beleidsregels opgesteld met het doel uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik van deze gegevens en wij zullen deze maatregelen, waar nodig, aanpassen wanneer hiervoor weer nieuwe technologie beschikbaar komt.

Gebruik van persoonsgegevens die verstuurd worden naar andere websites

Op onze websites kunnen links naar andere websites staan, of u wordt via een link van een andere website naar onze website verwezen. U kunt zich voorstellen dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites.

De content op deze websites valt onder hun gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen en privacy-informatie die wordt geboden met betrekking tot het gebruik van hun website.

Wij raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt te raadplegen voor een beter begrip van uw rechten en plichten, met name als u enige content levert aan deze websites van derden. Indien u hierover vragen heeft, neem dan contact op met de eigenaar of beheerder van de website.

Beleid ten aanzien van cookies

De term “cookies” wordt gebruikt in dit document als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of toestel plaatst. Cookies helpen uw browser om door een website te navigeren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Indien een server een webbrowser gebruikt om cookies te lezen, kunnen zij een website helpen om een gebruiksvriendelijke dienst te leveren. Om uw privacy te beschermen geeft uw browser een website uitsluitend toegang tot de cookies die deze al aan u heeft gestuurd.

 

Waar worden cookies voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop u reageert op de inhoud van onze website  en om ons te helpen uw ervaring bij het bezoek aan onze website te optimaliseren.

Cookies onthouden het type browser dat u gebruikt en welke aanvullende browsersoftware u heeft geïnstalleerd. Ook onthouden zij uw voorkeuren zoals taal en regio, die dan uw standaardinstellingen blijven bij elk volgend bezoek aan de website. Door cookies kunt u ook pagina’s een waardering toekennen en formulieren invullen waarop u commentaar kunt geven.

Een aantal cookies die wij gebruiken zijn sessie-cookies en duren tot het moment dat u uw browser afsluit. Andere cookies blijven langer op uw computer opgeslagen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken.

Hoe worden cookies van derden gebruikt?

Voor sommige functies binnen onze websites gebruiken wij externe aanbieders, bijvoorbeeld wanneer u een pagina bezoekt met video’s die zijn ingebed in of verwijzen naar YouTube. Deze video’s of links (en alle andere content van derden) kunnen cookies van deze derden bevatten. Voor informatie over hun gebruik van cookies, verwijzen wij u naar het beleid van de websites van deze derden. Zie ook onze informatie over cookies van derden, welke wij gebruiken.

Hoe kan ik het gebruik van cookies weigeren en deze verwijderen?

Wij gebruiken cookies niet om informatie te verkrijgen die tot uw persoon herleidbaar is. Indien u dit echter wenst, kunt u ervoor kiezen om de cookies geplaatst door Kamps Design BV door websites van derdente weigeren of  te blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen; zie de Help-functie in uw browserprogramma voor meer informatie hierover. Let op de meeste browsers accepteren cookies automatisch, het kan dus zijn dat u de cookies actief dient te verwijderen of te blokkeren indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt.

U kunt ook op www.allaboutcookies.org  kijken voor gegevens over het verwijderen of weigeren van cookies, en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele telefoons en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van uw mobiele toestel.

Indien u het gebruik van cookies weigert, kunt u nog steeds onze websites bezoeken, maar het kan zijn dat een aantal functies niet goed werkt.

Wijzigingen met betrekking tot dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en/of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina en zullen wij er alles aan doen om u van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Hoe u ons kunt bereiken

Indien u contact wilt opnemen met Kamps Design BV Kamps Design BV inzake ons privacybeleid kunt u het contactformulier invullen elders op de site